Høring - endring i årsregnskapsforskriften

Cefor imøtegår et høringsforslag om endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsselskaper, og ber om at forslaget trekkes.

Som begrunnelse påpekes det at forslaget ikke hensyntar gjensidighetsprinsippet innen sjøforsikring, der premieutligning ikke kan sidestilles med overskudd slik Finanstilsynet begrunner forslaget om føring av premierabatter.

Forslaget fremstår uklart og mangelfullt utredet, ikke minst hva gjelder de administrative og økonomiske konsekvenser, og vil ha en klar konkurransevridende effekt.