2012

Date Description of documents  Deadline

21.12.2012

Bekendtgørelse om teknisk forskrift om bedre sikring av skibe i indenlandsk fart

Bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen
(Danish only)

17.01.2013

21.12.2012

Bekendtgørelse om skibspassagers rettigheder

Bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen
(Danish only)

17.01.2013

20.12.2012 

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser

Bekendtgørelse fra Finanstilsynet
(Danish only)

10.01.2013

05.12.2012

Bekendtgørelse om certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer 

Bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen
(Danish only)

 12.12.2012

08.11.2012

 Nærings- og handelsdepartementet:

Høring: NOU 2012:18 Rett om bord (ny skipsarbeidslov)
(Norwegian only)

01.02.2013

24.10.2012

 

 

 

  

07.09.2012

Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettigheds-forordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikations-beviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.

Lovforslag til Folketinget 
(Danish only)

Høringssak fra Søfartsstyrelsen 
(Danish only)

 

 

 

1. behandling: 1 November 2012

 
26.09.2012

11.10.2012

 


20.11.2012

Høring om forslag til ny forskrift om redningsredskaper (redningsredskapforskriften)

Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only)

Høringssvar Cefor

16. 01. 2013

26.09.2012

 

 

 

20.11.2012

Forslag til forskrift om endring i forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen (Sjøveisreglene) m.m.

Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only) 

Høringssvar Cefor

31.12. 2012

14.09.2012

Udkast til bekendtgørelse om udstyr i skibe med henblik på eventuelle bemærkninger

Høringssak Søfartsstyrelsen
(Danish only) 

 01.10.2012

09.07.2012

Ændring af bekendtgørelse om passagerfartøyer, der udedelukkende er i fart i havneområder

Bekendtgørelse fra Søfartsstyrelsen
(Danish only) 

 31.08.2012

03.07.2012

Revision of EU Directive on insurance mediation

Link to relevant EU documents 

 

03.07.2012

Evaluation of Norwegian regulations concerning the use of armed guards

Høringsbrev fra Nærings- og handelsdepartementet
(Norwegian only)

Høringssvar Cefor 10.09.2012

 10.09.2012

25.06.2012

Rotterdam Rules in Denmark:

Sølovudvalgets 4. betænkning om aftaler om transport af gods helt eller delvis til søs

 20.07.2012

21.05.2012

Bekendtgørelse - Teknisk forskrift om mindre erhversfartøjers bygning og udstyr m.v.

Meddelelse fra Søfartsstyrelsen
(Danmark) 

 29.05.2012

23.04.2012

 Høring - Gjennomføring i norsk rett av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/20/EF om skipsrederes forsikring mot sjørettslige krav

Høringssak fra Justis- og Beredskapsdepartementet (Norge)

Høringssvar Cefor 25.06.2012

 25.06.2012

13.04.2012

Consultation on a review of EU passenger ship safety legislation

Consultation from the European Commission

05.07.2012

12.04.2012

Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven

NOU 2012:10 - Sjølovkomiteens utredning (Norge)

Høringsbrev Justisdepartementet 08.05.2012 (Norge)

Høringssvar Cefor 15.10.2012

15.10.2012

30.03.2012

Udkast til bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder

Høringssak fra Finanstilsynet (Danmark) 

15.05.2012

28.03.2012

Adkomstmidler for los

Høringssak fra Sjøfartsdirektoratet (Norge) 

01.07.2012

23.03.2012

Udkast til ændring af Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.

Høringssak fra Søfartsstyrelsen (Danmark)

28.03.2012

21.03.2012

 Utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring og gjenforsikring Norge

Endringsforskrift fra Finanstilsynet

Høringssvar Cefor 18.05.2012

21.05.2012

20.03.2012

Bekendtgøring om teknisk forskrift om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer i Danmark

Bekendtgørelse

16.04.2012

15.03.2012

Aten-konvensjonen i norsk rett

Høringssak fra Justisdepartementet

 01.06.2012

29.02.2012

Sejladssikkerhed ved entprenørarbejder og andre aktiviteter m.v. i danske farvande

Høringsbrev med udkast til bekendtgørelse 

 30.03.2012

16.02.2012

 


15.03.2012

09.11.2012

Swedish implementation of EU Directive 2009/20 - insurance of maritime claims

Lagrådsremiss 

Proposition til riksdagen - 2001/12:111

Transportstyrelsen:
Försäkringsplikt införs den 1 januari 2013

Implementation: 01.07.2012

15.02.2012

 Evaluering av maritim strategi "Stø kurs"

Høringssak NHD

Høringssvar Cefor 30.04.2012

Høringssvar Maritimt Forum 30.04.2012

 01.05.2012

14.02.2012

Community guidelines on state aid to maritime transport 

EC consultation page

 14.05.2012

25.01.2012

Høring - årlig testing av AIS 

Norwegian Maritime Directorate: Endring av forskrift 15. september 1992 nr. 701 om navigasjonshjelpemidler og bro-, styrehus- og radioarrangementer for skip - årlig testing av AIS

 25.04.2012

23.01.2012

Statlig krigsförsäkring ses över för at moderniseras

Swedish Komittédirektiv 2012:4 Statlig försäkring vid krigsförhallanden och allvarliga krissituationer 

 

 31.10.2012