Consultations

Public consultations, white papers and regulations from regulatory authorities, including Cefor comments where appropriate, are published here.

Cefor mainly addresses issues at an international level through the IUMI membership.

20 September 2022

Finanstilsynet (Norway):

- Høring - inflasjonsjustering av minstekrav til startkapital og løpende minstekapitalkrav for forsikringsforetak mv.

- Høringsnotat indeksjustering av beløp angitt i euro

10 October 2022

5 July 2022

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring - Forslag til endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger

- Høringsuttalelse fra Cefor

6 October 2022

1 July 2022

Miljødirektoratet (Norway):
Høring - Forslag om endringer i forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall fra skip

15 August 2022

24 June 2022

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
- Høring - Forslag til endring i forsikringsavtaleforskriften - definisjon av store risikoer

- Høringssvar fra Cefor, 15. september 2022

15 September 2022

25 May 2022

Norwegian Ministry of Justice and Public Security:
Høring - NOU 2022:1 Cruisetrafikk i norske farvann og tilgrensende havområder
- Høringsbrev
- NOU 2022:1, avgitt 23. februar 2022
- Høringssvar Cefor, 12. september 2022

15 September 2022

13 January 2022

Finanstilsynet (Norway):
Oppdatering av veileder til hvitvaskingsloven

Innspill fra Cefor

10 February 2022