2021

23 December 2021

Finansdepartementet (Norway):
Ny lov om forsikringsformidling
Overgangsregler
Forskrift om forsikringsformidling

In force from 1 January 2022

22 December 2021

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring - forslag til endring i forskrift om navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger

22 March 2022

23 November 2021

Finansdepartementet (Norway):
Høring - forslag til forskrift om forsikringsformidling

Høringsuttalelse fra Cefor

13 December 2021

21 October 2021

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Høring endringsforskrift oljevern

22 January 2022

12 October 2021

Finansdepartementet (Norway):
Høring - forslag til gjennomføring av bestemmelser i direktiv 2009/138/EF (Solvens II) - lovvalg ved reorganisering og avvikling av forsikringsforetak

10 December 2021

3 September 2021

Finansdepartementet (Norway):
Prop. 233 LS (2020-2021) - Lov om forsikringsformidling (forsikringsformidlingsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Direktiv (EU) 2016/97 og direktiv (EU) 2018/411

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
Prop. 234 L (2020-2021) - Endringer i forsikringsavtaleloven mv (forsikringsdistribusjon mv.)

 

1 July 2021

Finansdepartementet (Norway):
Høring - IFSR 17 i forsikringskontrakter

1 October 2021

16 June 2021

Norwegian Maritime Authority:
Høring - forslag om endring i flere forskrifter til skipssikkerhetsloven som følge av endringer i direktiv 2009/45 on innenriks passasjerskip og behov for endring av reglene om bunntilsyn for lasteskip

31 August 2021

10 June 2021

Finansdepartementet (Sverige):
Lagstiftningsårgärder med anledning av EU:s gröna taxonomiförordning

In force from 1 January 2022

7 June 2021

Finansdepartementet (Sverige):
Remiss av SOU 2021:42 Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

16 September 2021

4 June 2021

Finansdepartementet (Norway):
Prop. 208 (2020-2021) Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren

In force from 1 January 2022

31 May 2021

Finansdepartementet (Norway):
Forskrift om endring i hvitvaskingsforskriften

 

7 May 2021

European Commission:
Sustainable finance - obligation for certain companies to publish non-financial information (taxonomy) - Draft Act

2 June 2021

11 February 2021

 

23 March 2021

Finansdepartementet (Sweden):
Lagrådsremiss: Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet

Prop. 2020/21: 129

Enters into force 30 June 2021

9 February 2021

Norwegian Maritime Authority:
Høring - Forslag til ny forskrift om trygghet i passasjerområde

9 May 2021

5 January 2021

Finansdepartementet (Norway):
Høring - foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven

19 February 2021