2020

18 December 2020

Utenriksdepartementet (Norway):
Prp 69 L (2020-2021) Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven)

 

17 December 2020

Fiskeridirektoratet (Norway):
Høring av forslag om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag (NYTEK22)

13 July 2021

4 December 2020

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Meld. St. 10 (2020-2021): Grønnere og sunnere - morgendagens maritime næring

 

6 November 2020

 

26 March 2021

Klima- og miljødepartementet (Norway):
Høring om tungoljeforbud for skip i Svalbards territorialfarvann

Prop. 119 L (2020-2021) Endringer i svalbardmiljøloven (tungoljeforbud mv.)

6 February 2021

12 June 2020

Regjeringen (Norway):
Strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og finansiering av spredning av masseødeleggelsesvåpen

 

11 June 2020

 

 

18 December 2020

Sjøfartsdirektoratet (Norway):
Endring av forskrift om miljømessig sikkerhet og farlig last for gjennomføring av OSV Chemical Code

Høringsuttalelse fra Cefor

Regelverksrundskriv

4 September 2020

 

 

12 June 2020

 

28 May 2020

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Anmodning om innspill til Regjeringens eksporthandlingsplan for å bistå norsk næringsliv gjennom og etter koronakrisen

Innspill fra Cefor

15 June 2020

 

12 June 2020

21 April 2020

Finansdepartementet (Norway):
Høring - overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

21 April 2020
26 March 2020

Finansdepartmentet (Sweden):
Prop 2019/20:138: Vissa frågor om försäkring och tjänestepension

Enters into force 1 July 2020
25 March 2020

Finansdepartementet (Norway):
Press release: Banker og forsikringsforetak bør holde tilbake overskudd

 
17 March 2020

Finansdepartementet (Sweden):
Prop 2019/20:111: Bilateralt avtal mellan EU och USA om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring