2019

23 December 2019

 

19 February 2021

Samferdselsdepartementet (Norway):
Høringsnotat om etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven

Høringssvar Cefor, 7. februar 2020

Prop 87 L (2020-2021) Endringer i forurensningsloven (lov hjemmel for krav om avsavnsrenter)

14 February 2020

17 December 2019

 


31 May 2021

Finansdepartementet (Norway):
Høring - endringer i hvitvaskingsregelverket - EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Høringssvar Cefor, 23. mars 2020

Forskrift om endring i hvitvaskingsforskriften

23 March 2020
14 October 2019

Finansdepartementet (Norway):
Endring i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Høringssvar Cefor, 6. desember 2019

9 December 2019
9 July 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Remiss av Transportstyrelsens framställan om ändringar i Fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) och Sjötrafikförordningen (1986:300)

30 September 2019
2 July 2019

Olje og Energidepartementet (Norway):
Høring - Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs; Forslag til opning av område etter havenergilova

Deadline 1 Nov 2019
28 June 2019

Finansdepartementet (Norway):
Nye regler om infrastrukturinvesteringer i Solvens II-forskriften

Enters into force 1 August 2019
21 June 2019

Nærings- og fiskeridepartementet (Norway):
Samhandling for betre sjøtryggleik (St.meld. 30 (2018-2019))

 
10 May 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Lagrådsremiss - Genomförande av EU:s direktiv om arbete ombord på fiskefartyg

Enters into force on 15 November 2019
10 April 2019

Finansdepartemetet (Norway):
Forskrift om lovpålagte forsikringer mv. som er tegnet i britiske foretak og adgang til å yte forsikringstjenester mv. etter Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irlands (Storbritannia) uttreden fra Den europeiske union (EU)

Enters into force on 12 April 2019, in case of a "hard Brexit"
4 April 2019

Infrastrukturdepartementet (Sweden):
Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet ombord på passagerarfartyg

Enters into force 19 December 2019
4 March 2019

Norwegian Maritime Authority:
Høring - endring i forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger og forskrift om havnestatskontroll - sikkerhetssertifikat for passasjerskip i Norges territorialfarvann ved Svalbard

4 June 2019
31 January 2019

Justis- og beredskapsdepartementet (Norway):
Høring - ny forskrift om sertifikater for forsikring og annen sikkerhet etter sjøloven mv

Høringssvar Cefor

2 May 2019
15 January 2019

Danish Maritime Authority:
Order on the security of network and information systems of importance to the safety and navigation of ships

- Danish version

na