2018

     
6 December 2018

Justitiedepartementet (Sweden):
Remiss av SOU 2018:60 Tilträde till Rotterdamreglerna

11 March 2019
3 December 2018

Norwegian Maritime Authority:
Consultation - Regulation on the construction, equipment and operation of passenger ships in the Norwegian territorial waters surrounding Svalbard

Høringssvar Cefor

New regualtion

3 March 2019

 

3 January 2019

7 June 2019

 

19 October 2018

11 January 2019

11 January 2019

Justis- og beredskaspdepartementet (Norway):
Høyring - forslag om å oppheve dispasjørordninga

Høringssvar Cefor - Rederiforbundet

Forslag Dispasjørforskrift

1 February 2019
2 October 2018

Näringsdepartementet (Sweden):
Remiss av promemorian Genomförande av EU:s reviderade direktiv om säkerhet på passagerarfartyg

9 January 2019
10 August 2018

Justitiedepartementet (Sweden):
Tillträde till Rotterdamreglerna - SOU 2018:60

 

29 June 2018


16 August 2018

14 September 2018

Finansdepartementet (Norway):
Høring - forskrifter til ny hvitvaskingslov

Høringssvar Cefor

Forskrift til ny hvitvaskingslov

17 August 2018

15 October 2018

22 June 2018

Nærings- og fiskeridepartementet - Statsråd (Norway):
Endringer i sjøloven m.v. (fjerning av vrak) og samtykke til titredelse til Den internasjonale Nairobi-konvensjonen om fjerning av vrak, 2007 (Prop. 105 LS)

 
11 June 2018

Erhvervsministeriet (Denmark):
Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polar områder (BEK nr. 762)

 
16 May 2018

16 Aug 2018


Nærings- og fiskeridepartementet:
Høring av forslag til lov om statlig varekrigsforsikring og forskrift om sekretariat for ordningen etter loven (Norge)

Høringssvar Cefor

16 August 2018

30 April 2018

15 Aug 2018

Samferdselsdepartementet
Høring - Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas (Norway)

Høringssvar Cefor

15 August 2018
24 April 2018

Finansdepartementet
En ny lag om försäkringsdistribution - Prop. 2017/18:216 (Sweden)

 

13 March 2018
15 June 2018

Samferdselsdepartementet
Høring NOU 2018:4 Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov (Norway)

Høringssvar Cefor

15 June 2018
6 March 2018

Justis - og beredskapsdepartementet
Høring - endringer i forsikringsavtaleloven (Norway)

Høringssvar Cefor

6. juni 2018
16 February 2018

Finansdepartementet - Statsråd
Hvitvaskingsloven (Norway)

 
8 February 2018

Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
Lagrådsremiss (Sweden)

from 1 July 2018

7 February 2018

7 May 2018

Endringer i skattereglene for forsikrings- og pensjonsforetak
Høringsforslag fra Finansdepartementet (Norway)

Høringssvar fra Cefor

7 May 2018
31 January 2018

Banklovkommisjonens utredning nr. 31 om krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren
Høring NOU 2018:3 (Norway)

2 May 2018