2013

Date Description of documents Deadline
19.11.2013

Høring - Forslag til endringer i sjøloven som følge av endringer i 1996-endringsprotokollen til konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav 1976

Høringssak fra Justis- og beredskapsdepartementet (Norway)

Cefor reply (in Norwegian)

19.02.2014
14.10.2013

Høring - Videreføring av gjeldende regelverk for kraner som skal benyttes til lasting og lossing i åpent farvann

Høringsdokument fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only) 

Cefor reply (in Norwegian)

25.11.2013
09.10.2013

Endring av forskrift om slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger

Høringsdokument fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only) 

Cefor reply (in Norwegian)

09.12.2013
01.09.2013

Utkast til forskrift om sikkerhetsstyringssystem for norske skip og flyttbare innretninger

Høringsdokumenter fra Sjøfartsdirektoratet
(Norwegian only) 

Cefor reply (in Norwegian)

01.12.2013

24.07.2013

Forskriftsendringer som følge av gjennomføring av forordning 392/2009 og 2002 Aten-konvensjonen i norsk rett

Høringsdokumenter fra Justis- og beredskapsdepartementet
(Norwegian only) 

Cefor reply (in Norwegian)

07.09.2013

03.07.2013

Forslag til endringer i regnskapsregler - tilpasning til endringer i IFRS, regnskapsføring av pensjoner, publisering av årsregsnak m.v. på internett

Høringsnotat fra Finansdepartementet
(Norwegian only) 

01.10.2013
01.07.2013

The Norwegian Maritime Authority proposes a new regulation relating to building and inspection of small cargo vessels and the like.

Høring om forslag til ny forskrift om bygging og tilsyn for mindre lasteskip

Cefors høringssvar 2.10.2013  (Cefor response in Norwegian)

02.10.2013
06.06.2013

NOU 2013:8 Med los på sjøsikkerhet - losordningens omfang, organisering og regelverk

Høringssak fra Fiskeri- og kystdepartementet
(Norwegian only) 

Cefors høringssvar 16.9.2013                                                            (Nowegian only)

16.09.2013
02.05.2013

SOU 2013:28 - Försäkring på transportområdet i krig och kris
(Swedish only) 

 

08.04.2013


22.04.2013
19.04.2013

Arctic Best Practice Declaration

Consultation document
Cefor letter of support
IUMI letter of support

23.04.2013
15.03.2013

CMI questionnaire: General review of the Rules on General Average

Letter to national maritime law associations
Cefor response 5.6.2013

15.06.2013
12.03.2013

Forskrift om norsk del av påbudt skipsrapporteringssytem i Barentsområdet

Høringssak fra Kystverket
(Norwegian only)                                                                                                 Høringssvar Cefor 16.04.2013

01.05.2013
02.04.2013

Delayed implementation of Solvency II

Letter from the Financial Supervisory Authority of Norway
(Norwegian only)