2007

27.12.2007

Høring Endringer i regnskapsloven IFRS-plikt for børsnoterte foretak som ikke utarbeider konsernregnskap.

Deadline: 02.01.2008 - VTK Ikke relevant

 

Høring Tiltak for bedre og stabilisere rettighetsforholdet mellom selveid kapital og grunnfondsbeviseiernes kapital.

Deadline: 02.01.2008 - VTK Ikke relevant

 

26.11.2007

Høring forslag om utvidelse av rederiskatteordningen til omfatte 0strategisk og kommersiell ledelse samt annen virksomhet med tilknytning til sjøtransport til svar gitt av Mar.Forum.

Deadline: 4.01.2008  - HH tilslutn.

 

18.11.2007

Høring om tilpasning av regnskapsforskriften for forsikring til IFRS tiltrer svar gitt av FNH.

Deadline: 11.01.2008 - VTK

 

31.10.2007 

Høring -  Kystverket; forslag til gebyrsatser for 2008.

Deadline: 11.12.2007 VTK Ingen komm.

 

19.09.2007

Høring forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om overtakelsestilbud til etterretn.

Deadline: 01.11.2007 - VTK

 

30.08.2007

Høring 2007: 10 Om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (gjennomføring av ES-regler tilsvarende EUs tredje hvitvaskingsdirektiv i norsk rett).

Deadline: 10.10.2007 - VTK

 

23.07.2007

Høring vedr utkast til endr av forskrift 9/5/03 nr 687 om kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell p norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger. 

Deadline: 01.11.2007 - VTK Ingen komm.

 

20.08.2007

Høring forslag til forskriftsbestemmelser i verdipapirforskriften om transaksjonsrapportering.

Deadline: 04.10.2007 - VTK Ikke relevant

 

29.06.2007

The Norwegian Ship Safety Act enters into force 1 July 2007. An English translation of the Norwegian Ship Safety Act of 16 February 2007 No.9 done by the Norwegian Maritime Directorate is expected to be ready by the beginning of August. You can download a note about the new Ship Safety Act and a CEFOR translation of Section 71 of the Act with the rules concerning the professional secrecy of marine insurers:

Norwegian Ship Safety Act - 71

Norwegian Ship Safety Act - Note

 

15.05.2007

Høring Forslag til forskrift om trafikkseparasjonssytem i norsk. Sone på strekningen mellom Vard og Rst.

Deadline: 22.06.2007- VTK Til etterretn.

 

05.04.07

Høring forslag til forskrift om flaggpliktig verdipapirhandel, implementering av ES-regler tilsvarende direktiv 2004/109/EF.

Deadline: 22.06.2007 - VTK Ingen komm.

 

29.03.07

Høring utkast til utfyllende forskrift til lov om verdipapirhandel og lov om regulerte markeder (MiFID-forskriften).

Deadline: 22.06.2007 - VTK Ingen komm.

 

 05.03.2007

UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs.

Deadline: 23.04.2007 - VTK  til etterretn. 

 

05.02.2007

Høring utkast til forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger. 

Deadline: 15.03.2007 - VTK til etterretn. 

 

02.02.2007

Høring av forslag til endringer i lov av 8.juni 1984 nr 51 om havner og farvann m.v. (havne- og farvannsloven). 

Deadline: 27.03.2007 - VTK Til etterretn.

 

19.01.2007

Høring NOU 2007:1 Meglerprovisjon i forsikring.

Deadline: 22.03.2007