2006

27.12.06

Høring av forslag til revidert lov om havner og farvann m.v. 

Deadline: 27.03.2007 - VTK  Til etterretn.

 

04.12.06

Kommisjonens forslag til den tredje maritime sikkerhetspakken. 

Deadline:01.02.07 - VTK Muntlig svar

 

13.11.06

Høring Forslag til tilpasninger av kapitaldekningsregler for forsikringsselskap i forhold til nytt kapitaldekningsregelverk for øvrige finansinstitusjoner.

 

31.10.06

Høring vedr. forskrift om hindring av forurensning fra skip.

Deadline: 22.12.06 - VTK  Ingen kom.

 

20.10.06

Høring: Garantiordning for skadeforsikring utkast til forskrifter.

Deadline: 20/10/06 VTK

 

17.10.06

Høring tilpasninger av rsregnskapsforskrifter til IFRS.

Deadline: 30/11/06  - VTK Koord. av kom.  via FNH

 

11.09.06

Høringsbrev tilpasninger i forskriftsverket til skipssikkerhetsloven.

Deadline: 22.12.06 VTK ingen kom. Tekn. tilpasning

 

28.07.06

Høring: Forslag til ny kapitalforvaltn.forskrift for forsikringsselskap og pensjonsforetak og forslag til endring av lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon. 

Deadline: 23.08.06 - VTK til etterretn. 

 

21.07.06

Høring: ILOs nye konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår oppfølging av The Maritime Labour Convention, 2006.

Deadline: 23.08.06 - VTK Ingen kom.

 

17.07.06

Høring: Utkast til ny tekst i forskrift 15. oktober 1991 nr 709 om redningsredskaper m.m. p fiske- og fangstfartøy.

Deadline: 21.07.06 - VTK Ingen kom.

 

14.07.06

Høring vedr. utkast til Forskrift om dekkskraner mv. p flyttbare innretninger (dekkskranforskriften).

Deadline: 14.07.06 - VTK Til etterretn.

 

Høring vedr. utkast til Forskrift om evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger (redningsforskriften).

Deadline: 14.07.06 - VTK Til etterretn.

 

12/07/06

Høring: Utkast til forskrift om tilsyn og kontroll med store engasjementer endringer som følge av nytt kapitaldekningsregelverk.

Deadline: 23.08.06 - VTK ikke relevant

 

03.07.06

Nytt kapitaldekningsregelverk utkast til forskrifter.

Deadline: 11.07.06 - VTK Til etterretn.

 

27.06.06

Forslag til endring i gjeldende kapitaldekningsregler.

Deadline: 30.06.06 - VTK Til etterretn.

 

 19.06.06

Høring: Nytt kapitaldekningsregelverk utkast til forskrifter.

Deadline: 15.08.06  - VTK Ingen kom.

 

07.06.06

Konsultasjonsmter om ILOs konvensjon om sjfolks arbeids- og levevilkår og nedsettelse av prosjekt.

Deadline: 30.06.06 - VTK Til etterretn.

 

01.06.06

Høring NOU 2006: 12 Fellespensjonskasser.

Deadline: 30.06.06 - VTK Til etterretn.

 

12.05.06

Effektive tjenester til norske skip og sjfolk i utlandet.

Deadline: 25.05.06 - VTK Til etterretn. 

 

24.04.06

Revisjon av internasjonale regler om etterforskning av sjøulykker.

Deadline: 15.05.06 - VTK

 

05.04.06

Høring utkast til forskrifter til ny forsikringslov mv.

Deadline: 30.06.06 - VTK Til etterretn. 

 

27.03.06

Høringsuttalelse: gjennomfring av den internasjonale konvensjonen om erstatningsansvar for bundersoljeslskade.

Deadline: 07.06.06 - VTK

 

15.03.06

Høring NOU 2006: 4 Rederiskatteutvalget

Deadline: 14.06.06 - TF/VTK

 

13.03.06

Høring NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet).

Deadline: 04.04.06 - VTK Til etterretn.

 

02.03.06

Oppfølging av ILOs Konvensjon om sjøfolks arbeids- og levevilkår av 23. feb 06 Sjøfartsdir inviterer til møte.

Deadline: 23.05.06 - VTK Til etterretn.

 

Høring NOU 2006: 3 Om markeder for finansielle instrumenter (gjennomføring av MiFID og transparencydirektivet).

Deadline: 25.05.06 - VTK Til etterretn.

 

20.02.06

Høring UNICITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs.

Deadline: 30.03.06 - VTK

 

17.02.06

EU Kommisjonens konsultasjonsdokument om styrking av passasj.Rettigheter til reisende til sjøs eller p innenlands vannveier. 

Deadline: 23.05.06 - VTK Ingen kom.

 

23.01.06

Høring vedr utkast til endr av forskrift av 010305 nr 235 om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handl av alvorlig art begås ombord og melding om savnede personer.

Deadline: 23.01.06 - VTK Til etterretn.

 

02.01.06

Høring Gjennomf. Av kommisjonsdirektiv 2005/12/EF av 18.02.05 om endring i EUparlamentets og Rdets direktiv 2003/25/EF av 14.04.03 om særlige stabilitetskrav for roro passasjerskip.

Deadline: 17.02.06 - VTK Ingen kom.