2005

25.11.05

Høring forslag til forskrift om aksessorisk forsikringsagentvirksomhet.

Deadline: 18.01.06  - VTK Ingen kom.

 

23.11.05

Høring til utkast til forskrift om endr i forskrifter 506/305/6/505 om besiktelse for utsted av sertifikater, bygg./utrustn. av pass.skip og hurtiggående skip.

Deadline: 19.12.05 - VTK Ingen kom.

 

05.09.05

Høring NOU 2005: 17 om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper).

Deadline: 19.12.05 - VTK Til etterretn.

 

16.11.05

Høring om endringer i forskrifter om årsregnskap mm for banker, finansieringsofretak, samt for forsikringsselskap.

Deadline: 16.12.05 - VTK Behandll. av FNH

 

10.10.05

UNCITRALs forslag til ny konvensjon om transport av gods til sjøs nytt teksforslag.

Deadline: 18.11.05 - VTK Tiltrer forslaget

 

19.12.05

Høring Nytt kapitaldekningsregelverk utkast til lovendringer.

Deadline: 20.12.05 - VTK Ingen kom.

 

31.10.05

Høring Skipssikkerhet og sjøforsikringsselskapenes taushetsplikt.

Deadline: 09.12.05 - VTK

 

26.08.05

Høring NOU 2005: 13 Om forvalterregistrering av aksjer i norske selskaper.

Deadline: 15.11.05 - VTK Ingen kom.

 

04.10.05

Høring forslag til forskrift om forsikringsformidling.

Deadline: 07.10.05 - VTK Til etterretn.

 

30.09.05

Høring korrigerende bestemmelser i kapitaldekningsregelverket i forhold til nye internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Deadline: 3.10.05 - VTK Til etterretn.

 

28.07.05

Høring endring i kvalifikasjonsforskriften: Frist 20 sept.

Deadline: 22.09.05 - VTK Til etterretn.

 

31.05.05

Høring Forslag om at forsikringsselskaper ikke uten saklig grunn skal kunne nekte en person forsikring p vanlige vilkår.

Deadline: 16.09.05 - VTK

 

11.07.05

Høring forslag til endring i regnskapsregelverket for finansinstitusjoner og verdipapirforetak ref eksp. 30.06.05

Deadline: 11.08.05 - VTK Til etterretn.

 

28.04.05

Høring Forslag til endringer i sjøloven.

Deadline: 05.09.05 - VTK Til etterretn.

 

07.07.05

Høring forslag om utvidet forbud mot produktpakker i finansnæringen.

Deadline: 08.08.05 - VTK Til etterretn.

 

04.07.05

Høring NOU 2005:15 Obligatorisk tjenestepensjon.

Deadline: 08.08.05 - VTK Til etterretn.

 

12.05.05

Høring Revidert utkast til forskrift om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass.

Deadline: 22.06.05 - VTK Til etterretn.

 

15.06.05

Utreding av lov om obligatorisk tjenestepensjon orientering om høring i juli med kort høringsfrist.

Deadline: 15.05.05 - VTK Til etterretn.

 

16.03.05

Høring - utkast til endringer i børsforskriften.

Deadline: 17.06.05 - VTK Ingen kom.

 

15.02.05

Høring York-Antwerpen-reglene 2004.

Deadline: 12.05.05 - VTK Svar v Nordisk

 

10.01.05

Høring Forslag til EU direktiv om forurensning fra skip og introdusering av sanksjoner, inkl strafferettslige, for brudd p forurensningslovgivningen.

Deadline: 20.04.05 - VTK Ikke besvart

 

14.04.05

Høring forskrift om opplysningsplikt overfor Norges Bank.

Deadline: 14.04.05 - VTK Til etterretn.

 

27.01.05

Høring Fremskyndet innføring av krav om dobbskrogdesign el tilsv. design for oljetankskip m enkeltskrog Utkast til endr av forskrift 20.02.03.

Deadline: 27.01.05 - Ikke besvart

 

04.02.05

Høring -  utkast til endringer i børsforskriften gjennomføring av markedsmisbruksdirektiv mv.

Deadline: 01.04.05 - VTK Ingen kom.

 

21.03.05

Høring forskrift om markedsmanipulasjon, rapportering av mistenkelige transaksjoner, investeringsanbefalinger mv. gjennomfring av Eus markedsmisbruksdirektiv mv.

Deadline: 23.03.05 - VTK Sak for FNH

 

07.02.05

Høring endring av grunnfondsbevisforskriften.

Deadline: 16.03.05 - VTK Til etterretn.

 

16.03.05

Høring Utkast til lovregulering av utlevering av kundeopplysninger i konsern mv.

Deadline: 16.03.05 - VTK Til etterretn.

 

30.11.04

Høring NOU 2004: 21 Erstatningsansvar ved sjøtransport av farlig gods.

Deadline: 01.3.05 - VTK

 

14.01.05

Høring forskrift om Verdipapirforetakenes sikringsfond.

Deadline: 14.1.05 - VTK