2004

25.10.04

Høring til utkast til forskrift om sertifikatkrav til norske skip og fartøy som fører passasjerer i farvann ved Svalbard.

Deadline: 30.12.04 - VTK Til etterretn.

 

15.09.04

Høring - Utkast til forskrift om endring i påtaleinstruksen kap. 32 om sjøfartsforhold m.m.

Deadline: 30.12.04 - VTK Ingen kom.

 

18.10.04

Høring forskrift om unntak fra forvaltningslovens klageregler for vedtak fattet av Finansmarkedsfondet.

Deadline: 19.11.04 - VTK Ingen kom.

 

15.09.04

Høring Utkast til forskrift om regnskapsmessig behandling av utåln og garantier.

Deadline: 19.ll.04 - VTK Ingen kom.

 

11.10.04

Høring rapport fra arbeidsgruppe vedrørende utligning av Kredittilsynets tilsynsutgifter med filialer fra EØS-stater.

Deadline: 29.10.04 - VTK Ingen kom.

 

14.09.04

Utkast til forskrift om bygging og drift av passasjerskip drevet med gass Høring.

Deadline: 20.10.04 - VTK Ingen kom.

 

23.08.04

Høring i forbindelse med gjennomføring av Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 789/2004 av 21.04.04 om overføring av Laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EU og om opphev Av Rådets forordn (EF) nr 613/91.

Deadline: 21.09.04 - VTK Ingen kom.

 

21.06.04

Høring Utkast til forskrift om tilvisning av plass til oppankring og fortøyning i Geirangerfjorden.

Deadline: 27.09.04 - VTK Til etterretn.

 

19.04.04

Forslag til gjennomføring avdirektiv 2002/92/EF om forsikringsmegling.

Deadline: 23.06.04 - VTK Til etterretn.

 

22.03.04

Utkast til ny forskrift om redningsredskaper på passasjerskip Høring.

Deadline: 23.06.04 - VTK Ingen kom.

 

04.03.04

Utkast til ny forskrift om transport av farlig gods som pakket gods på passasjerskip Høring.

Deadline: 02.0.04 - VTK Ingen kom.

 

05.02.04

Høring Utkast til endring av forskrifter vedrørende kvalifisering av besetningen på hurtiggående fartøy.

Deadline: 23.06.04 - VTK Til etterretn.

 

24.02.04

Høring Utkast til forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner.

Deadline: 29.04.04 - VTK Ingen kom.

 

30.01.04

Høring Utkast til forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak ombord på skip og flyttbare boreinnretninger.

Deadline: 29.04.04 - VTK Ingen kom.

 

05.04.04

Høring gjennomføring av direktiv om reorganisering og avvikling av kredittinstitusjoner.

Deadline: 20.04.04 - VTK Til etterretn.

 

11.03.04

Høring forslag om at Norge sier opp Konvensjon om begrensning av ansvaret for sjørettslige krav, 1976, slik at 1996-protokollens regler blir enerådende i norsk rett, samt forslag om øke ansvarsgrensen for borerigger.

Deadline: 21.04.04 - VTK

 

08.03.04

Høring begrenset revisjon av verdipapirhandelloven mv. implementering av EUs markedsmisbruksdirektiv.

Deadline: 09.03.04 VTK Til etterretn.

 

27.02.04

Høring UNCITRALs forslag til ny konvensjon om stykkgodstransport.

Deadline: 16.04.04 - VTK

 

09.02.04

Høringsuttalelse: Endring av forskrift av 20.02.03 nr 254 om fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrogdesign eller tilsvar. Design for oljetankskip m enkeltskrog.

Deadline: 23.02.04 - VTK Tiltrer forslaget