2003

10.12.03

Høring: I forb. m gjennomføring av direktiv 2002/59 om etablering av et overvåkings- og informasjonssystem for skipsfarten Direktivet opphever direktiv 93/75/EF

10.12.03 - VTK Til etterretn.

 

15.12.03

Høring: Utkast til endr av forskrift 28.03.00 nr 305 om besiktels, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart. Gjennomføring av direktiv 2003/75/EF av 29.07.03 Endr. i vedl I til direktiv 98/18/EF.

30.12.03 - VTK Tiltrer endr. forslaget

 

12.12.03

Utkast til endr. i forskrift 23.12.99 nr 1529 om sikkerhetstyringssystem for passasjerskip. Gjennomføring av Kommisjonsforordning (EF) nr 1970/2002 og Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr 2099/2002 om endr i Rådsforordn (EF) nr 3051/95.

30.12.03 - VTK Tiltrer endr. forslaget

 

10.12.03

Høring ny forskrift om skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle grovere forbrytelse begås om bord og melding av savnede personer.

30.12.03 - VTK Tiltrer forslaget

 

21.11.03

Høring: Utkast til forskrift om fripoliseregister.

24.11.03 - VTK Til etterretn.

 

10.11.03

Forslag om enkelte presiseringer i grunnfondsbevisforskriften

11.12.03 - VTK Til etterretn.

 

10.11.03

Forordning 1726/2003 av 220703 som endrer Forordning 417/2002 om innfasing av skip med dobbeltskrog foreleggelse i forbindelse med utarbeidelse av rammenotat.

24.11.03 - VTK Til etterretn.

 

24.10.03

Høring Krav om at allmennaksjeselskaper skal fastsette retningslinjer for selskapets lederlønningspolitikk.

11.12.03 - VTK Til etterretn.

 

08.10.03

Høring Nye regler om eierkontroll i Finansinstitusjoner utfyllende forskrifter fra FNH.

24.11.03 - VTK Tiltrer bemerkn.

 

22.08.03

Høring Promillegrense for større skip avholdspliktregler for skip som brukes i næring mv.

19.11.03 - VTK Tiltrer endringene

 

01.10.03

Høring utkast til lov om gjennomføring av forordning 2560/2001 om grensekryssende betalinger i euro. fra FNH og Sparebank.for.

10.11.03 - VTK Tiltrer bemerkn.

 

17.09.03

Høring forslag om at Norge ratifiserer 2003-protokollen til Den internasjonale konvensjon om opprettelse av et internasjonalt fond for erstatning av oljesølskade, 1992.

30.10.03 - VTK Tiltrer forslaget fra departementet

 

03.10.03

Høring Forslag fra Kommisjonen om overføring av laste- og passasjerskip mellom skipsregistrene i EU.

09.10.03 - VTK ingen kom.

 

15.08.03

Høring Implementering av Europaparlamentets og Rådets Forordn (EF) nr 782/2003 om forbund mot organiske tinnforbindelser på skip.

8.10.03 - VTK te.

 

19.09.03

Høring NOU 2003:23 Evaluering av regnskapsloven.

25.09.03 - VTK t.e.

 

05.06.03

Forslag om unnta verdipapirforetak med konsesjon bare etter verdipapirhandelloven 1-2 første ledd nr. 5 fra forskriften om store engasjementer.

28.08.03 - VTK Ingen kom.

 

18.07.03

Høring Utkast til endring av forskrift om transport p skip av spesielle og farlige laster i bulk eller som pakket gods.

20.08.03 - VTK/TF

 

07/07/03

Høring Utkast til forskr. som implementerer deler av Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2001/96/EF om fastsettelse av harmoniserte krav og fremgangsmåter for sikker lasting og lossing av bulkskip.

20.08.03- VTK/TF

 

16.06.03

Høring Grønnbok om mulig endr i Roma-konvensj. 19.06.80 om lovvalg på kontraktrettens område.

07.08.03 - VTK Tiltrer

 

28.05.03

Høring Forslag til endring i solvensmarginregelverket for norske Skadeforsikringsselskaper.

04.08.03 - VTK.

 

15.07.03

Høring utkast til forskrift om endring av forskrift 13.6.00 nr. 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy medstørste lengde p 15 m og derover.

01.08.03 - VTK Tiltrer endringsforslaget

 

23.05.03

Høring Forskrift om påbudte seilingsleder i territorialfarvannet for skipstrafikk som representerer en miljørisiko kyststrekningen Vardø - Nordkapp.

30.07.03 - VTK Til etterretn.

 

02.10.03

Høringsuttalelser til forskrift om endring av forskrift av 13. juni om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangsfartøy med største lengde p 15 m og derover.

30.07.03 - VTK Til etterretn.

 

21.05.03

Høring fastsettelse av høyeste grunnlagsrente i private pensjonskasser og i private kollektive pensjonsordninger i livsforsikr.selskaper.

21.05.03 - TF Ingen kom.

 

10.03.03

Høring Forslag om endringer i forsinkelsesrenteloven (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF om kamp mot forsinket betaling i handelsforhold).
27.05.03 - VTK

 

06.03.03

Høring gjennomføring av direktiv 2002/47/EF i norsk rett

05.06.03 - VTK Til etterretn.

 

03.03.03

Utkast til forskrift om endring i forskrift 15. sept 92 nr 693 om innretning og frøing av dagbker på skip.

27.03.03 - VTK Til etterretn.

 

20.03.03

IMO diplomatkonferanse; Høring etablering av et tilleggsfond for oljesl fra tankskip.

04.04.03 - TF Tiltrer m reserv.

 

24.02.03

Høring gjennomføring av direktiv 2001/17/EF i norsk rett

25.03.03 - VTK Ingen komm.

 

24.01.03

Høringsnotat om endringer i sentralbankloven og opphevelse av valutaloven og penge- kredittreguleringsloven.

03.03.03 - VTK Til etterretn.

 

03.01.03

Høringsuttalelse til forskrift om endr. av forskrift 13.06.00 nr. 660 om konstruksj., utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde p 15 m og derover.

10.01.03 - VK Til etterretn.