2002

27.11.02

Høring av endringer i Sjøfartsdir. Forskr. for flyttbare innretn.

Des.02 - VK til etterretn.

 

14.11.02

Forslag til endr. i lov om verdipapirfond som følge av råds- og parlamentsdirektiv 2001/108/EF.

Des 02 - VK

 

18.11.02

Høring i forb må gjennomfør av direktiv 2001/106 (Havnestatskontroll).

20.12.02 - VK Ingen komm. til etterretn.

 

20.09.02

Høring - NOU 2002: 15 ansvar for oppryddingstiltak etter sjøulykker.

20.12.02 - VK Tiltrer endr.

 

19.09.02

Høring -  Utkast til endr. av forskrift  28.03.00 nr 305 om besiktelse bygging og utrustning av passasjerskip i innenriksfart.

19.11.02 - VK Ingen komm.

 

02.09.02

Høring Finansforetakenes virksomhet II utredning nr. 8 fra Banklovkommisjonen.

29.11.02 - VK Ingen komm.

 

09.10.02

Høring Utkast til odelstingsprop. Om lov om Norges territorialfarvann og tilstt. sone.

21.11.02 - VK Tiltrer

 

15.10.02

Høring Utkast til forskrift om arbeids- og hviletid p fiske- og fangstfartøy, og forslag til lov om endr. i lov av 3.06.77 nr 50 om arb.- og hviletiden på skip.

19.11.02 - VK tiltrer utkast til forskr. + endr.

 

04.10.02

Høring Endr. av forskrift av 13.06.00 nr 660 om konstruksjon, utstyr drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 m og derover.

19.11.02 - VK tiltrer endr.forslagene

 

14.10.02

Høring Forslag til forskrift etter lov 12.06.81 nr 52 om verdipapirfond forvaltningsselskapers info.plikt i forb. m salg av fondsandeler og periodevis rapportering til andelseierne.

19.11.02 - VK Ingen kom.

 

14.10.02

Høring forslag til forskrift om unntak fra flaggeplikten for verdipapirforetak. 

19.11.02 - VK Ingen kom.

 

08.10.02

Høring utkast til lov om forebyggende tiltak mot hvitvasking av utbytte og finansiering av terrorisme Ingen kom.

19.11.02 - VK

 

03.07.02

Høring Utkast til endr. i Forskrift om årsregnskap mv for banker, forsikr.selskap og Forskrift om regnskapsmessig behandl av ln/gar.

04.10.02 - VK Tiltrer FNH-forslag

 

03.07.02

Høring Forslag til ny forskrift om kval.krav og sertifikatrettigheter for personell p norske skip, fiske- og fangsfartøy og flyttbare innretn.

01.10.02 - VK Tiltrer forslaget

 

12.07.02

Høring - Forslag til revisjon av Kommisjonsforordning om anvendelse av EF-traktaten art. 81(3) p visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden p forsikringsområdet fra Konkurransetilsynet.

13.08.02 - VK Berører ikke oss

 

09.07.02

Høring -  utkast til nye krav til hørsel for arbeidstakere p skip i forskrift 19.10.01 nr 1309 om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip.

02.09.02 - VK Ingen kom.

 

19.06.02

Høring Diplomatkonferansen i IMO okt 2002, vedr revisjon av Atenkonvensjonen om transport av passasjerer og deres bagasje til sjs 74.

30.08.02 - VK Tiltrer uttalelse fra

 

04.06.02

Høring Medlemskap for EU i IMO.

21.06.02 - VK Bemerkn.

 

30.05.02

Høring Implementering av Europaparlamentets og rådets forordning (EF) NR 412/2002 om fremskyndet innfasing av krav om dobbeltskrogs eller tilsvarende design for oljetankskip med enkeltskrog.

14.06.02 - VK Ingen komm.

 

06.05.02

Høring Utkast til endring av forskrift 28. mars 2000 nr 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart.

14.06.02 - VK Tiltrer/ingen bemerkn.

 

07.05.02

Høring Opprettelse av felles havarikommisjon på transportsektoren.

12.08.02 - VK Skuld/Gard 26/8

 

07.05.02

Høring: 

1. Ny forskrift om arb.ordn., reg. og kontroll av hviletid om bord p skip

2. Endring av forskrift av 1. juli 96 nr 774 om kontroll m fremmede skip og flyttbare innretn. i norske havner m.v.

14.06.02 - VK Ingen bemerkn. 

 

24.04.02

Høring Undertegn. og ratifikasjon av bunkerskonvensjonen.

24.06.02 - VK bemerkn.

 

19.02.02

Høring NOU 2002: Eierbegrensning og eierkontroll i finansinstitusj.

26.03.02 - VK

 

04.02.02

Høring Endr.forskrift av 130600 nr 660 om konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy m største lengde 15m og over.

15.04.02 - VK

 

09.01.02

Høring IMOs arbeid med bekjempelse av terrorisme mot skipsfart.

31.01.02 - VK