2001

27.12.01

Høring Nye og endrede forskrifter for skip og sjøfolk.

Ingen komm. - VK

 

11.12.01

Høring Utkast til odelstingsproposisjon om Statens varekrigsforsikring.

14.01.02 - VK

 

30.11.01

Høring:

1. Utkast til ny forskr. Om gebyr for tjenester som utfres av Sjøfartsdir. 

2. Utkast til endr i forskr 2.02.96 om oppkrev av gebyr til statskassen. For besiktigelser, sertifikatutstedelse mv iht sjødyktighetsloven.

3. Forslag om opphev av forskrift 27.6.69  nr 4 om tariff for oppkrev. Av gebyr i forbindelse med utstedelse og fornyelse av lastelinje Sertifikater mv.

08.01.02 - VK Ingen komm.

 

29.11.01

Høringsuttalelse: Til ny instruks om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip.

Ingen komm. - VK

 

13.12.01

Høringsuttalelser til forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på skip.

Ingen komm. - VK

 

12.11.01

Høring av nye og endrete forskrifter for flyttbare innretninger.

7.02.02 - VK

 

07.11.01

Høring forslag til endring av lov 18. juni nr 109 om autorisasjon av regnskapsfrere (regnskapsførerloven).

15.01.02 - VK

 

08.10.01

Lovforslag om gjennomfr av ES-reglene som svarer til Kommisjons direktiv 2000/52/EF (endring av innsynsdirektivet).

12.04.02  - VK Ingen komm.

 

15.10.01

Høring NOU 2001:27 Om kjnnsnytralitet i pensjonsordn. I privat sektor.

Ingen komm. - VK

 

19.09.01

Høring forslag til endr. I kredittilsynslovens regler om utlign. Av Kredittilsynets utgifter

Ingen komm. - VK

 

29.08.01

Høringsuttalelse: Lov om endring av sjømannsloven av 30.05.75 nr. 18-1 andre ledd og 2 litra a) (Sjøfartsdirektoratet)

27.09.01 - VK Ingen bemerkn.

 

15.08.01

Høringsuttalelse: Forslag til forskrift om gebyr for utstedelse av sertifikater og ptegninger til maritimt personell. (Sjøfartsdirektoratet)

27.09.01 - VK ingen bemerkn.

 

31.07.01

Høringsuttalelse:

1. Utkast til forskrift om helseunderskelse av arbeidstakere p  skip, herunder fornyelse av helseattest for ansatte p cruiseskip.

2. Utkast til instruks om helseunderskelse av arbeidstakere p skip samt skjema. (Sjøfartsdirektoratet)

09.08.01 - VK Ingen bemerkn.

 

06.07.01

Høring utredning nr. 6 og 7 fra Banklovkommisjonen Finansforetakenes virksomhet og ny Livsforsikringslovgivning.

Ingen komm. - VK

 

07.06.01

Høring: Forslag til endringer i Lov 3.juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden p skip og Lov 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister.

03.08.01 - VK Ingen bemerkn.

 

Gjennomfring av ILO konvensjon nr.180 om sjøfolks Arbeidstid og bemanning av skip, ILO rekommandasjon nr.187 om hyrer og  arbeidstid og bemanning av skip, direktiv 1999/63/EF om gjennomføring av avtalen om tilretteleggelse av arbeidstiden for sjfolk. (Sjøfartsdirektoratet)

 

05.06.01

Høringsuttalelse: CLC/IOPC-Fondet kning av beløpsgrensene ved oljesøl fra tankskip. (Nærings- og Handelsdepartementet)

17.09.01 - VK Ingen bemerkn.

 

27.04.01

Høring:

1. Lov om endring av Sjmannsloven

2. Lov om endring av lov om norsk internasjonalt skipsregister (Sjøfartsdirektoratet)

28.06.01 - Ingen komment.

 

20.04.01

Høringsuttalelse. Regelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket. (Finansdepartementet)

08.06.01 - VK besvart

 

10.04.01

Høring. Utkast til forskrift om endring av forskrift av 29.april 1998 om kvlifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell p norske skip. (Sjøfartsdirektoretet)

11.06.01 - VK ingen komment.

 

27.02.01

ndring av forurensningslovens 5 og Sjølovens 172 og 173. (Miljøverndepartementet)

27.03.01 - VK besvart

 

14.02.01

Endring av forskrift av 29.april 1998 nr.398 om kvalifikasjons krav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell på norske skip. (Sjøfartsdirektoratet)

27.04.01 - VK Ingen komment.

 

09.02.01

Europaparlamentets- og rddirektiv 2000/35EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling i handelsforhold. (Justisdepartementet)

15.03.01 - VK besvart

 

09.02.01

Utkast til forskrift om dannelse av Oslo Børs. (Finansdepartementet)

11.03.01 - Ingen komment. hlt perifert

 

15.01.01

ERegelprosjektet om tilrettelegging for elektronisk kommunikasjon i lovverket. (Justisdepartementet)

01.03.01 - Ikke komment. p.g.a.tidspress