2000

11.12.00

Forslag om endringer i straffeprosessloven og enkelte andre lover (hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.).

01.03.01 - Ingen komment. p.g.a.tidspress

 

13.11.00

Implementering av EU Rådsdirektiver i eksisterende forskrifter, samt utkast til ny forskrift om vertsstatskontroll.

11.01.01 - Ingen komment.

 

14.11.00

Utkast til forskrift om vern av arbeidstakere på skip mot eksponering for kjemikalier.

22.12.00 - Besvart av V.K.

 

10.11.00

Utkast til endring i forskrift av 29.april 1998 nr. 398 om kvalifikasjonskrav, utstedelse av sertifikater og om sertifikatrettigheter for personell p norske skip.

22.12.00 - Besvart av V.K.

 

15.12.00

Utkast til forskrifter til ny børslov.

21.12.00 - Ikke sendt noe

 

30.10.00

Utkast til forskrift om vern av arbeidstakere p skip mot eksponering for biologiske faktorer.

07.12.00 - VK Ingen bemerkninger til forskr.

 

08.08.00

Forslag om samordning av grunnfonndsbevisforskrifter

07.09.00 - VK Ikke aktuelt for oss -ikke besvart

 

07.07.00

Utkast til forskrift om endring i forskrift av 15.september 1992 nr. 693 om innretning og føring av dagbøker på skip.

28.08.00 - VK svar

 

31.05.00

Undersøkelse av sjøulykker - høring - NOU 1999:30

30.08.00 - VK

 

25.04.00

Utkast til ny forskrift om arbeidsmilj, sikkerhet og helse for arbeidstakere p skip - Forskrift av 3.februar 1986 om verne- og miljarbeid oppheves.

07.06.00 - VK

 

16.03.00

Gjennomføring av rådsdirektiv 1999/35/EF artikkel 12 om undersøkelse av sjøulykker med roro-ferger og hurtiggående passasjerfartøy.

27.04.00

 

08.03.00

Forslag til endringer i forskrift av 2.april 1987 nr.231 om rapportering av hendelse til sjs som involverer skadelige stoffer.

T.e. VK

 

10.02.00

Konvensjon om internasjonale rettigheter i mobilt løsøre.

T.e.VK

 

08.02.00

Utkast til forskrift om endring av forskrift av 10.februar 1989 nr.88 om sikkerhetsopplæring for fiskere.

29.03.00