1999

17.12.99

Banklovkommisjonens utredning om oppkjøp og inndriving av fordringer m.v. (NOU 1999:31)

T.e. VK

 

13.12.99

Utkast til lov om innskuddspensjoner i arbeidsforhold, NOU 1999:32

T.e. VK26.11.99

Gjennomføring av rådsdirektiv 97/70/EU: Utkast til ny forskrift om konstruksjon, drift og utstyr p fiske- og fangst- fartøy med største lengde p 15 meter og derover.

29.03.00

 

23.11.99

Gjennomføring av rådsdirektiv 98/18 EF om sikkerhets- standarder for passasjerskip - utkast til:

1. Ny forskrift om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart.

2. Forskrift  om endring av forskrift av 5.januar 1998 nr.6 som  anvendes som passasjerskip eller lasteskip. 3. Forskrift om endring av forskrift av 1.juli 1996 nr.774 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner m.v.

T.e. VK

28.10.99

Endring av forskrift av 16.juni 1983 nr.1122 om hindring av forurensning fra skip m.m.

Ingen komm. (VK)

 

21.10.99

Endring av forskrift 30.juli 1992 nr.592 om registrering av skip i NIS, 7, og 30.juli 1992 nr.593 om registrering av skip i NOR, 6.

Ingen komm. (VK)

 

19.10.99

Implementering av ILO konvensjon 180 om sjøfolks arbeidstid og ILO rekommandasjon 187 om hyrer og arbeidstid  og bemanning av skip - forslag til ny lov om arbeids- og hviletid, samt tilhørende forslag til endringer i Sjømanns- og NIS-loven.

Ingen komm. (VK)

 

04.10.99

Endringer i forskrifter av:

1. 22.juni 1990 nr.536 om sikringstiltak mot brann på skip som omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74), 6.'

2. 17.juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak mot brann på skip som omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74), 22 og 25.
15.11.99 (VK)

01.10.99

Forskrift om representantskapets virksomhet.

Ingen komm. (VK)

 

30.09.99

1. Utkast til ny forskrift om sikkerhetsstyringssystem for passasjerskip.

2. Endring i forskrift av 1.juli 1996 nr.774 om kontroll med fremmed skip og flyttbare innretninger i norske havner.

15.11.99 (VK)

 

23.09.99

Utkast til forskrift om føring av årsregnskapet i norske kroner og på norsk.

Uaktuelt for oss (VK)

 

14.07.99

Ny forskrift om sveiseutstyr m.v. for sveisegassene acetylen og oksygen på skip. Endring i forskrift av 21.mars 1977 nr.2 om sveiseutstyr m.v. for sveisegassene acetylen og oxygen på skip og spesialskip.

T.e. VK

 

14.05.99

Utkast til forskrift om registrering og kontroll av bestemmelsene om arbeidstid og hviletid.

T.e. VK

 

13.04.99

Forslag om endring av finansieringsvirksomhetsloven vedrørende etablering av finanskonsern med mor-selskap som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven 2 a - 2 bokstav d. 

T.e. VK

 

29.03.99

Forslag til endringer i verdipapirfondloven.

T.e. VK

 

09.03.99

Ikrafttredelse av - og forskrifter til revisorloven.

T.e. VK

 

19.02.99

Utkast til forskrifter om endring av forskrift av 16.juni 1983 nr.1122 om hindring av forurensning fra skip m.m.

Tatt til etterretning (t.e.) (VK)